Användbarhetsundersökning 1177.se och Journalen

Här hittar du mer information om du studien. Du kan ladda ner och spara dokumentet.

Information till forskningspersonerna

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Vi genomför en enkätundersökning med fokus på användbarhet och nytta hos de inloggade tjänsterna på 1177.se. Du tillfrågas eftersom du har loggat in på 1177.se och kan erbjuda värdefull återkoppling.  

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Vi ber dig fylla i en mycket kort enkät som tar ca 5 min att besvara.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Enkäten är helt anonym och ofattar ingen känslig informatio. Det finns inga risker med att medverka i studien.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera avidentifierad information.

Enkäten innehåller frågor om ålder, kön, utbildningsnivå, samt dina upplevelser av att använda 1177.se  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att endast behöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för enkäten och det insamlade datat är Uppsala universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Då denna enkät är anonym kommer vi dock ej att kunna identifiera just dina svar när du väl skickat in dem. Om du har frågor kring studien ska du kontakta Maria Hägglund, maria.hagglund@kbh.uu.se alt 072 9999 381. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@uu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultatet från studien sammanställs avidentifierat och redovisas på gruppnivå där det också exemplifieras med anonymiserade citat från de medverkande. Planen är att publicera resultatet vetenskapligt i relevant facktidskrift samt att kommunicera populärvetenskapligt i olika kanaler. En rapport på svenska kommer också att publiceras på Ineras hemsida.

Försäkring och ersättning

All medverkan sker på frivillig bas och kommer inte att ersättas ekonomiskt.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet genom att inte skicka in enkäten. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Efter att du skickat in enkäten kan du tyvärr inte avbryta din medverkan, då vi inte har möjlighet att identifiera dina svar då de är anonyma.

Ansvarig för studien är Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet 
Telefon: 0729 999 381
E-post: maria.hagglund@kbh.uu.se

%d bloggers like this: